CASS 2024. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată în 2024.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS 2024 este cea mai importanta contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate si dreptul la tratamente medicale in spitalele publice in cazul unei afecțiuni care afectează capacitatea de munca.

CASS este mult mai importanta decât contribuția la pensie, pentru ca fără sănătate nu se mai ajunge la pensie!

Important! Modificările aduse Codului fiscal in 2023, care vor intra in vigoare la 1 Ianuarie 2024, nu aduc nicio schimbare in ceea ce privește calculul CAS-pensie, dar modifica substanțial modalitatea de calcul a contribuție de asigurări de sănătate – CASS. Veniturile obținute din activitățile independente (lit. b de mai jos) nu se mai cumulează cu celelalte venituri obținute (lit. c-h de mai jos: chirii, dividende, drepturi de autor, investiții, agricultura), astfel se plătești CASS separat pentru cele doua categorii;

Cine are obligația de a plăti contribuție la sănătate în 2024

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri (cf art 155):

 • a. venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • a.1 venituri din pensii
 • b. venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva,
 • c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii cu titluri, dobanzi, etc )
 • h. venituri din alte surse, insclusiv veniturile din vanzarea de criptomonede;

Nu fac obiectul acestui articol veniturile din pensii si din salarii, in acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate pentru salariat.

Prin modificările la Codul fiscal, care vor intra in vigoare la 1 Ianuarie 2024, Guvernul s-a asigurat ca fiecare persoana fizica, cu rezidenta in Romania, va plati CASS la nivelul a cel puțin 6 salarii minime pe economie.

 • baza de calcul a CASS, pentru veniturile din activități independente, este venitul net realizat, care NU poate fi mai mare de 60 de salarii minime brute pe economie;
 • persoanele care obtin venituri din salarii, datoreaza CASS pentru veniturile de la lit b)-h) de mai sus chiar daca platesc CASS la salariu;
 • Legea care asteapta sa fie promulgată de Președinție o gasiti aici.

CASS 2024 datorată de PFA, II, IF, Profesii Liberale, Activități Sportive

Incepand cu anul 2024 contribuția de asigurari de sanatate – Cass 2024, datorata de catre persoanele care obtin venituri din activitati independente si din contracte de activitate sportiva, se calculeaza prin aplicarea procentului de contributie de 10% la baza de calcul. Baza de calcul o reprezinta:

 • venitul net sau norma de venit (recalculata daca este cazul), pentru activitațile independente;
 • venitul brut din contractele de activități sportive;

Important! In situația în care venitul net realizat/norma de venit sau venitul brut, in cazul contractelor de activitate sportiva, este mai mic decat plafonul de 6 salarii, contribuabilul datoreaza CASS la nivelul plafonului de 6 salarii.

Observație! Daca titularul PFA se încadrează la excepții, CASS se calculează la venitul net, oricare ar fi acesta. De exemplu, daca venitul net este de 100 lei se datorează 10 lei CASS. Daca titularul nu se încadrează la excepții, atunci plătește CASS la plafonul de 6 salarii. Excepțiile sunt enumerate mai jos.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu a fost deductibila la calculul venitului net in sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net in sistem real.CASS minim de plată pentru PFA și Profesii Liberale

Art. 174 alineat 5). În situația în care baza de calcul prevăzută la art. 170 alin. (1), cumulată din una sau mai multe surse de venit din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), corespunzătoare veniturilor estimate/realizate sau pentru care s-a aplicat reținerea la sursă în cursul anului, după caz, este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, persoanele fizice datorează o diferență de contribuţie de asigurări sociale de sănătate până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi depun declaraţia prevăzută la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Excepții de la plata CASS 2024 minim pentru veniturile din PFA si Profesii Liberale

Diferenta de CASS nu se datorează în situația în care persoanele:

 • au obținut venituri din salarii pentru care s-a datorat CASS la plafonul de cel puțin 6 salarii minime pe economie;
 • au obținut venituri din categoriile c)-h) din lista de mai sus, pentru care se datoreaza CASS la plafonul de cel puțin 6 salarii minime pe economie;
 • sunt persoane scutite la plata CASS, din categoriile de mai jos:
  • a)copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. 
  • b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. 
  • c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; 
  • e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
  • g) femeile însărcinate și lăuzele;

Important. Persoanele fizice care au calitatea de pensionari si care realizează venituri din activități independente, sau contracte de activitate sportiva, sub plafonul de 6 salarii minime datoreaza CASS la nivelul a cel puțin 6 salarii minime brute pe economie, dacă nu se încadrează la excepțiile de mai sus.

Estimarea CASS 2024 pentru categoriile de venit de la lit. b)

Daca in 2024, se va mentine salariul de 3.300 lei vom avea:

 • Plafon minim de 6 x 3.300 = 19.800 lei rezulta CASS 2024 in valoare minima de 1.980 lei
 • Plafon maxim de 60 x 3.300 = 198.000 lei rezulta CASS 2024 in valoare maxima de 19.800 lei

Observație! Daca titularul PFA se încadrează la excepții, CASS se calculează la venitul net, oricare ar fi acesta. De exemplu, daca venitul net este de 100 lei se datorează 10 lei CASS. Daca titularul nu se încadrează la excepții, atunci plătește CASS la plafonul de 6 salarii. Excepțiile sunt enumerate mai jos.

Completarea Declarației Unice cu CASS 2024

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente si contracte de activitate sportiva depun declarația unică astfel:

 1. activitățile independente:
  • completează capitolul 2 din declarație pana la data de 25 mai, cu venitul estimat pe anul curent, și stabilesc CASS de plată la nivelul venitului net estimat. Pentru anul 2024 declarația unică cu estimarea veniturilor se depune până la data de 25 Mai 2024.
  • după încheierea anului fiscal, completează capitolul 1 din declarație, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor și stabilesc CASS datorat. Pentru anul 2024 declarația unică cu definitivarea veniturilor si stabilirea diferentei de plata la CASS se depune până la data de 25 Mai 2025.
 1. persoanele care obțin venituri din contracte de activități sportive, depun declarația pentru stabilirea diferentei de plata a CASS sau impozitului, după caz.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activități independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declarația unică, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2024 declarația unică cu definitvarea veniturilor se depune până la data de 25 Mai 2025.

Contribuabilii, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligați să depună declarația unica în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.

Termenul de plata a CASS 2024 din declaratia unica

Pentru anul 2024 termenul de plată a contribuției de sănătate este de 25 Mai 2025. Poți să plătești oricând contribuția până la acea dată, din una sau mai multe tranșe. În acest termen nu se calculează dobânzi și penalități.

CASS cu reținere la sursa pentru veniturile din activități sportive

În cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă, plătitorii veniturilor prevăzuți calculează și rețin contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut realizat. Plătitorul de venit depune declaraţia 112 și plătește contribuția până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinută.

Important! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri enumerate mai sus, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere.

Atenție! În perioada 2018-2023 contribuția obligatorie pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) NU a fost deductibila la calculul venitului net în sistem real de către activitățile independente (PFA, II, IF, Profesii Liberale). Începând cu anul fiscal 2024, CASS redevine cheltuiala deductibila la calculul venitului net în sistem real.

Important! Deși nu este o noutate, legea de modificare a codului fiscal subliniază clar prevederea conform căreia dacă s-au declarat contribuții sociale în declarația de venit estimat, nu mai este necesar să se declare contribuții de plată și în declarația de venit realizat, dacă nu sunt diferențe de plata la CASS.

Exemple de calcul a CASS pentru PFA și Profesii Liberale

Exemplu I.

O persoană fizică care desfășoară activitatea de traducător, ca profesie liberală, estimează un venit net de 15.000 lei pentru anul 2024 (venit încasat minus cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale). Persoana fizica nu se încadrează la excepțiile de la plata CASS art. 174 `alineat 9 si 10 (vezi mai sus).

Până la data de 25 Mai 2024 depune la organul fiscal competent (de domiciliu) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și iși stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2024, după cum urmează: CASS datorat = 15.000 x 10% = 1.500 lei.

Scenariul 1. În cursul anului 2024 persoana realizează un venit net de 13.753 lei, conform Registrului de Evidență Fiscală, întocmit după încheierea anului fiscal. Prin urmare persoana este obligată să depuna declaratia unica pana la data de 25 mai 2025 si sa declarare CASS datorată la plafonul de 6 salarii minime = 1.980 lei. (cf art. 174 `alineat 5)

Scenariul 2. În cursul anului 2024 persoana realizează un venit net de 56.500 lei, conform Registrului de Evidență Fiscală, întocmit după încheierea anului fiscal. Prin urmare persoana este obligată să depuna declaratia unica pana la data de 25 mai 2025 si sa declarare CASS datorată in valoare de = 5.650 lei.

Exemplu II.

O PFA care desfășoară activitatea de intermediere in asigurari, estimează un venit net de 12.000 lei pentru anul 2024 (venit încasat minus cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale). Persoana fizica este si salariata in 2024.

Până la data de 25 Mai 2024 depune la organul fiscal competent (de domiciliu) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și își stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2024, după cum urmează: CASS datorat = 12.000 x 10% = 1.200 lei.

În cursul anului 2024 persoana realizează un venit net de 13.950 lei, conform Registrului de Evidență Fiscală, întocmit după încheierea anului fiscal. Prin urmare, persoana este obligată să depuna declaratia unica pana la data de 25 mai 2025 și și declarare CASS datorată în valoare de 1.395 lei. (cf art. 174 `alineat 9).

CASS datorată pentru venituri din chirii, dividende, dobanzi, etc (lit. c-h)

c. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,

d. venituri din asocierea cu o persoana juridica,

e. venituri din cedarea folosintei bunurilor,

f. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,

g. venituri din investitii, (dividende, tranzactii cu titluri, dobanzi, criptomonede, etc )

h. venituri din alte surse,

Persoanele fizice care realizează venituri, din una sau mai multe surse și/sau alte categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6/12/24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6/12/24 salarii minime brute pe țară, se efectuează prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat în sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții (dividende, dobânzi, etc). În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele distribuite și încasate, după reținerea impozitului de catre plătitorul de venit.
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultura și piscicultura,
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Observație! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri enumerate mai sus, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere.

Încadrarea în plafonul minim și stabilirea contribuției de plată pentru 2024

Pentru 2024 salariul minim brut pe economie a fost estimat la valoarea de 3.300 lei pe lună, respectiv 39.800 lei anual.

Baza de calcul a CASS se stabilește prin raportarea venitului realizat la plafonul de 6/12/24 salarii minime pe economie, valabil în anul pentru care se depune declarația. 

 • venitul cumulat realizat este mai mic decat plafonul de 6 salarii minime, adică sub 19.800 lei;
  • CASS datorata = 0 lei – nu se completeaza sectiunea de CASS din declaratia unica;
 • venitul cumulat realizat este între de plafonul de 6 salarii și 12 salarii, adică între 19.800 lei și 39.600 lei;
  • CASS datorata = 1.980 lei
 • venitul cumulat realizat este între de plafonul de 12 salarii și 24 salarii, adică între 39.600 lei și 79.200 lei;
  • CASS datorata = 3.960 lei
 • venitul cumulat realizat este peste plafonul de 24 salarii, adică peste 79.200 lei;
  • CASS datorata = 7.920 lei

Important! La cumularea veniturilor nu se iau in calcul veniturile din pensii si/sau salarii.

Exemplu: 

O persoană fizică care obține venituri din chirii, estimează un venit impozabil de 24.000 lei pentru anul 2024. Întrucât valoarea de 24.000 lei este mai mare decât plafonul de 6 salarii minime pe economie (19.800 lei în 2024) contribuabilul estimează CASS de plată pentru anul 2024.

Până la data de 25 Mai 2024 depune online, prin SPV, la organul fiscal competent (de domiciliu) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și își stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2024, după cum urmează: CASS datorat = 19.800 x 10% = 1.980 lei.

Termenul de plata a CASS 2024 din declaratia unica

Pentru anul 2024 termenul de plată a contribuției de sănătate este de 25 Mai 2025. Poți să plătești oricând contribuția până la acea dată, din una sau mai multe tranșe. În acest termen nu se calculează dobânzi și penalități.

CASS cu reținere la sursă

Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, stabilesc contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul și reține contribuția la sursă. 

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 6/12/24 salarii minime brute pe țară, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei datorate.

Pentru anul 2024 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2025.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

Obligația de a depune declarația unică pentru plata CASS

Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la lit. c) – h), cu excepția celor pentru care plătitorii de venituri stabilesc și declară contribuția, depun declarația unică până la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția.

Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, (cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă), estimat a se realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, sunt obligate să depună declarația unică, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului și să declare contribuția de plată la nivelul a 6/12/24 salarii minime pe economie. Baza de calcul se stabilește în raport cu venitul estimat, vezi mai sus.

Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru 2024 termenul de depunere este de 25 mai 2024.

În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat, precum și cel declarat de plătitorii de venituri cu reținere la sursă, este cel puțin egal cu nivelul a 12/24 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 respectiv 24 salarii minime pe țară, (cf art. 174 aliniat 18).

Important! Persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate, care realizează și alte venituri de natura celor descrise mai sus, lit. c)-h), pentru aceste venituri nu depun declarația unică, (dacă nu sunt diferente de plata la CASS).

Prevedere introdusă prin legea de modificare a codului fiscal din 2023 si este valabila doar pentru cei care depun declaratia unica si estimează peste plafonul de 6 salarii.

Art. 1741 (19) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile sau nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) lit.a)-c) și e)-g), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Prevederea de mai sus nu se aplica in situatia in care persoanele:

 • au obtinut venituri din salarii pentru care s-a datorat CASS la plafonul de cel putin 6 salarii minime pe economie;
 • sunt persoane scutite la plata CASS, din categoriile de mai jos:
  • a)copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. 
  • b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. 
  • c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; 
  • e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
  • g) femeile însărcinate și lăuzele;

Important. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se evidențiază în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Pentru CASS datorat prin declarația unică 2024 termenul de plata este 25 mai 2025.

Exemple de calcul a CASS 2024 pentru chirii, dividende, dobanzi, agricultura etc

Exemplu IV:

O persoană fizică care desfășoară activitatea de traducător, ca profesie liberală, estimează un venit net de 25.000 lei pentru anul 2024 (venit încasat minus cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale). Persoana fizica nu se încadrează la excepțiile de la plata CASS  cf art. 174 `alineat 9 si 10.

Tot în cursul anului 2024 persoană fizică obține venituri din chirii și estimează un venit impozabil de 12.000 lei pentru anul 2024. Întrucât valoarea de 12.000 lei este mai mica decât plafonul de 6 salarii minime pe economie (19.800 lei în 2024) contribuabilul nu estimează CASS și pentru aceste venituri.


Până la data de 25 Mai 2024 depune la organul fiscal competent (de domiciliu) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și iși stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2024, după cum urmează: 

-CASS estimat din activități independente = 25.000 x 10% = 2.500 lei.

În cursul anului 2024 persoana realizează un venit net de 28.753 lei, conform Registrului de Evidență Fiscală, întocmit după încheierea anului fiscal.

Până la data de 25 Mai 2025 depune online, la organul fiscal competent (de domiciliu) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și își stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2024 pentru veniturile din activități independente, după cum urmează: CASS datorat =  28.753 x 10% = 2.875 lei:

-CASS datorat activități independente = 28.753 x 10% = 2.875 lei.

Exemplu V.

O persoana fizica pensionară, desfășoară activitatea de intermediere în asigurari și estimează un venit net de 14.000 lei pentru anul 2024 (venit încasat minus cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale).

Tot în cursul anului 2024 persoană fizică obține venituri din chirii și estimează un venit impozabil de 22.000 lei pentru anul 2024 pentru care datoreaza CASS, venitul fiind mai mare decat plafonul de 6 salarii. 

Până la data de 25 Mai 2024 depune la organul fiscal competent (de domiciliu) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și își estimeaza contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2024, după cum urmează: 

 • CASS estimat activități independente = 14.000 x 10% = 1.400 lei.
 • CASS estimat venituri din chirii = 19.800 x 10% = 1.980 lei

În cursul anului 2024 persoana realizează din intermedieri in asigurari un venit net de 16.950 lei, conform Registrului de Evidență Fiscală întocmit. 

Pana la data de 25 mai 2025 persoana depune declaratia unica și declarara CASS datorată pentru venitul obtinut din activitatea de intermediere in asigurari  în valoare de 1.685 lei (diferenta de plata la CASS de 285 lei). Persoana fizica se încadrează la excepțiile de la plata CASS cf art. 174 `alineat 9 si 10.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

63 de comentarii

Bună ziua!
Vă rog să-mi dați o rezolvare la următoarea speță;
-am încasat în anul 2023 următoarele venituri:
1.dobândă banca depozit economii 150.000 lei
2.dividende acțiuni 40.000 lei
3.titluri de stat neimpozabil 72.000 lei

Intrebare:
Cum se stabilește CASS ?
-la grămadă sau separat
-la suma maximă de 24 salarii x 3000 x 10%?
-dacă se depășesc cele 24 salarii se plafonează suma datorată la 7200?

Gelu
-

18 aprilie 2024 at 6:23

buna,as dori sa platesc asigurarea sănătății,am cardul dar nu găsesc nicăieri sa platesc,sun plecata in străinătate si as dori onlyne

Timea
-

20 februarie 2024 at 22:58

Buna ziua,
Sunt salariata. Si obtin si venituri din arenda, venituri din proprietate intelectuala, venituri din chirie teren si venituri din dobanzi.
Pentru anul 2023:
Exceptand, veniturile din chiria terenului pentru celelalte venituri impozitul s-a retinut si s-a virat la sursa. Am completat in 2023 in DU, veniturile din cedarea folosintei bunurile-chirie teren si am de platit impozit pana pe 25 mai 2024. Pentru drepturi de proprietate intelectuala,daca sunt salariata platesc CASS?Cumulate toate veniturile,exceptand pe cele din drepturi de proprietate intelectuala,nu depasesc 18000lei. Mai platesc CASS?Nu am estimat CASS in 2023,in DU depusa dupa 30 zile de la incheierea contractului de inchiriere teren.
Pentru anul 2024:
Persoana careia inchiriez terenul este persoana juridica si trebuie sa retina si sa vireze impozitul pe chiria terenului in anul acesta.Am facut o modificare la contract in 2024 privitor la plata chiriei-se va face plata incepand cu luna iulie 2024 caci nu a reusit chiriasul sa obtina autorizatia de construire nici pana acum si apoi sa faca sa faca si bransarea la utilitati ca sa poata efectua activitate.Am inregistrat la Anaf modificarea contractului. Mai depun DU pentru veniturile estimate pe anul 2024 caci pentru toate veniturile din arenda, proprietate intelectuala, chirie teren si dobanzi, impozitul se retine si se vireaza la sursa?Privitor la CASS cum este in 2024?Apoi pentru drepturi de proprietate intelectuala se mai plateste CASS,daca esti salariat?
Multumesc

Chibi
-

19 februarie 2024 at 11:05

Bună ziua! Unde sunt enumerate serviciile de sănatate care sunt asigurate în contul plății cass? Vă multumesc!

Stanculeț Marin
-

29 ianuarie 2024 at 8:18

precizati va rog daca pentru vanzarea unui apartament in anul 2024, trebuie sa platesc sau nu cass, multumesc

Petre Juganaru
-

28 decembrie 2023 at 8:42

  Nu trebuie

  Gelu
  -

  18 aprilie 2024 at 6:30

buna ziua, unde scrie ca pensionarii care obtin venituri de 5 lei din investitii/dividende, vor plati in 2024 cass la plafonul de 6 salarii minime? imi puteti indica articolul din legea 296/2023?
multumesc

plastin
-

19 decembrie 2023 at 10:26

Buna ziua,

Am un contract de drept de autor cu un net de 125.000 lei/luna.
Care este baza de calcul a CAS si CASS, pe luna?

Daniela
-

12 decembrie 2023 at 12:46

Bună ziua dnul! Am caz un PFA este cu grad de handicap accentuat, pensionat de boala gradul 3 cu drept de munca 4 ore pe zi. Nu are contract de munca acum, doar PFA și un SRL. Ce va plăti în 2024? Dar dacă se și angajează 4 ore și va plăti CASS la 2 salarii minime?
Eu zic ca întra la excepții pe legea CASS și este scutita de impozit pt ca e persoana cu handicap, scutita și de CASS ca e persoana cu handicap și de CAS ca e pensionara. Practic nu va achita niciun impozit.
Asta pentru veniturile din PFA. DAR pentru dividende va plăti ceva sau nimic sau plafonat la 6 salarii CASS dacă va avea și CIM? Bulversați cu toții suntem. Mulțumesc

Amalia
-

20 noiembrie 2023 at 10:02

Daca o persoane va avea in 2024 doar venituri in baza unei conventii civile sub pragul de 6 salarii minime, eu inteleg ca nu trebuie sa depuna DU si nu se calculeaza CASS, incadrandu-se la litera h) din lista de mai sus. Este corect? Iar impozitul il va plati platitorul de venituri.

Alina Grigoriu
-

6 noiembrie 2023 at 14:29

Buna ziua !

1.Legat de exemplu IV persona fizica care realizeaza 25000 venit net si venit din chirii 12000 lei de ce nu estimeza CASS pt chirii care este sub 6 salarii minime cf.art 174.1 (19) ar tb sa platesca 1980 lei CASS af la 6 salarii minime .Persoana fizica nu se incadreaza la exceptii ????

2. Un pensionar care nu se incadreaza la exceptii are un venit din investitii( dobanda de la banca ) 500 lei. Cf. art.174.1 (19) tb sa plateasca CASS la nivelul a 6 salarii minime adica 1980 lei ??? E posibil asa ceva ???

Multumesc

Ferencz Ildiko
-

5 noiembrie 2023 at 17:47

Buna ziua! Va rog sa ma lamuriti intr-o privinta. In lege scrie ca CASS pt activ independente se plateste la venitul net realizat/ brut . In concluzie un PFA plateste sanatate la venitul brut , adica total incasari sau la venitul net adica incasari- ch deductibile? Va multumesc frumos anticipat!

Marina Natalia Ionita
-

3 noiembrie 2023 at 20:58

Buna ziua. Iertare daca întreb ceva evident sau deja discutat. Scenariu pentru 2024: sunt salariat si PFA traducător, cu venituri foarte mici, sub 1000 de lei. Voi plăti CASS, chiar si la venit zero?

Tudorel Ilie
-

3 noiembrie 2023 at 7:50

Buna ziua!

Sunt pensionar [deci CASS se retine din pensie] si am un PFA, cu un venit estimat pentru 2024 de 10,000 lei [deci sub 6 salarii minime].
Care va fi CASS de plata pentru 2024?
In unele materiale de pe net am citit ca va trebui sa achit 1,980 lei, in altele ca pensionarii sunt scutiti de la plata CASS pe PFA, daca venitul acestuia e sub 6 salarii minime.
Multumesc mult!

Lucian

Lucian
-

3 noiembrie 2023 at 4:16