Lista profesii liberale

Ce sunt profesiile liberale?

Conform definiției date de Registrul Comerțului, „Profesii liberale sunt activități economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale și cele cu regim juridic special, cu instituirea unor restricții de desfășurare sau alte interdicții.

Definiții:

 • Legislație comunitară: Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale: „…profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificări profesionale relevante, cu titlu personal, având propria lor responsabilitate și de o manieră profesională independentă, de persoanele care oferă servicii intelectuale și conceptuale în interesul clientului și al publicului. Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligații juridice specifice, bazate pe legislația națională și reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează și îmbunătățesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor și confidențialitatea relațiilor cu clientul.”;
 • Legislația româna: tratează global profesiile liberale în cadrul profesiilor reglementate și a activităților independente, prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, coroborată cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și cu legislația fiscală.

Pentru aplicarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, art. 1, este util să grupăm activitățile în 3 tipuri de profesii reglementate:

 • profesii liberale, care se desfășoară în temeiul legii și prin înregistrarea într-un registru ținut de o autoritate publică sau de un corp profesional, în baza căreia se realizează și înregistrarea fiscală;
 • profesii reglementate, fie în sensul interzicerii desfășurării ca activitate independentă, fie în sensul prevederii unor condiții speciale;
 • activități independente pentru a căror desfășurare sunt prevăzute anumite condiții de pregătire.

Considerăm că profesiile liberale necesită îndeplinirea, pentru a fi încadrate ca atare, a următoarelor condiții cumulative:

 • un act normativ care să reglementeze domeniul;
 • o autoritate publică sau un corp profesional care verifică îndeplinirea condițiilor de desfășurare a profesiei, eliberează autorizația și o înscrie într-un registru;
 • o prevedere expresă în actul normativ prin care profesia se desfășoară în baza autorizației și/sau a legitimației de membru.

Important. Profesiilor liberale nu se înregistrează la Registrul Comerțului; după obținerea autorizației de la autoritatea care reglementează profesia liberală, aceasta se înregistrează la ANAF.

Profesiile liberale și obligația de a deține casa de marcat

Conform articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

se exceptează de la obligația utilizării de aparate de marcat electronice fiscale,

f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;

Important! Activitatea profesiilor liberale este impusă în sistem real, în baza datelor din contabilitate. Profesiile liberale trebuie să conducă evidența contabilă și să întocmească Registrul de Evidență Fiscală. GHID pentru contabilitatea profesiilor liberale.

Cu contapp ai controlul afacerii tale

LISTA ORIENTATIVĂ A PROFESIILOR LIBERALE SAU CARE SE EXERCITĂ ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE, FĂRĂ ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

Nr. crt.Denumire profesie/ocupaţieAct normativ
1ARHITECTLegea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17
2ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

 

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
3asistent socialLegea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
4AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRILegea nr. 372 din 13 decembrie 2005

 

privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20

Ordinul nr. 550 din  9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009

Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5AUDITOR FINANCIAROrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
6AVOCATLegea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)
7biochimist

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
8BIOLOG

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
9CHIMIST

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
10CONSERVATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
11CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂOrdonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20
12CONSULTANT FISCALOrdonanţă  Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9
13CONTABIL AUTORIZATOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10
14DETECTIV PARTICULARLegea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, art. 2
15DIRIGINTE DE ŞANTIEROrdin MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
16EXECUTOR JUDECĂTORESCLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art.12 şi art. 16 
17EXPERT CONTABILOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 6
18expert criminalistOrdonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10
19EXPERT TEHNIC JUDICIAR

 

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29

 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare” – art. 8

Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

20FARMACISTLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art.574 şi art. 586
21FIZIO-KINETOTERAPEUTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

22GEODEZRegulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
23INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUALOrdin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
24LOGOPEDO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25MOAŞĂOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
26MEDIATORLege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
27MEDICLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 383
28MEDIC  DENTISTLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 476, art. 482, art. 514
39MEDIC VETERINARLege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1
30NOTAR PUBLICLegea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
31OPTICIAN-OPTOMETRISTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32PRACTICIAN

 

ÎN INSOLVENŢĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27
33PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ

 

COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6
34PSIHOLOGLege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8
35RESTAURATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
36SOCIOLOGO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUILegea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38
38TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE

 

 

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

 

TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

 

Lege nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹
40Expert în fizică medicală

 

Fizician medical

Fizician în sistemul sanitar

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Sursa:  Registrul Comerțului

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

93 de comentarii

Bună ziua ! Pentru o întreprindere individuală , cod CAEN 7490, cu activitate numai la societăți comerciale , nu la sediul social al întreprinderii , am făcut încasări numerar pe bază de chitanță și factură fiscală, este necesară o casă de marcat ? În unele cazuri este dificil de deplasat cu ea sau de racordat la o sursă de alimentare. Mulțumesc pentru timpul acordat

PAUL POPA
-

17 noiembrie 2023 at 13:34

Buna ziua,
Am o intrebare, in cazul unui pfa cu, cod caen 9313 trebuie achizitionata casa de marcat daca emit facturi catre persoane fizice?
Multumesc.

VASAR ANDREEA MONICA
-

27 septembrie 2023 at 8:54

Buna ziua. La ONRC mi se spune ca nu exista cod Caen pt consilier dezvoltare personala. Ma puteti ajuta va rog?

Andreea Tarata
-

25 mai 2023 at 19:06

Bună ziua,
Am diploma de artist plastic si doresc sa prestez ocazional servicii legate de aceasta profesie cum ar fi: realizarea de picturi si alte obiecte de arta in baza unor precomenzi, sa predau tehnici de arta precum workshop-uri unor grupuri interesate de copii si/sau adulti, pregătire pt examene pentru admitere la școlile de arta, la domiciliul sau sediile celor interesați sau la o locație care nu e fixă. Încasarea veniturilor s-ar putea face numerar și virament bancar.
La ce forma m-as încadra, PFA cu casa de marcat? Ce cod CAEN? Trebuie să am obligatoriu un punct de lucru cu avize pentru funcționare?
Mulțumesc

Marinescu Elena
-

18 februarie 2023 at 8:54

Buna ziua. Pentru profesor (meditatii) se poate deschide PFI? Nu regasesc in lista de profesii libere. Multumesc

Mihaila Mihaela
-

23 mai 2022 at 8:21

Bună seara! Urmează să imi deschid PFA cu codul caen 8559 – Alte forme de invățământ – Consiliere de dezvoltare personală. Voi avea nevoie de casa de marcat sau e sufiecient chitantierul? Mulțumesc!

Ionut
-

17 mai 2022 at 19:20

  Salutare!
  Ai reușit sa deschizi un pfa pe consiler de dezvoltare personala….cod COR 242324 ? La ce cod caen se încadrează?
  Merci !

  Florin Crăciunescu
  -

  28 februarie 2023 at 20:50

Buna ziua, sunt șofer Uber și am atestat emis de către ARR, iar pentru activitate exista document reglementare OUG 49/2019. Se poate sa activez ca și PFI ? Pe lista publicată nu se regăsește aceasta ocupație, însă am vazut că lista este doar orientativă. Multumesc

Marian
-

5 aprilie 2022 at 21:18

  Buna ziua! Nu puteti ca PFI, trebuie sa va inregistrati ca PFA la Registrul Comertului.

  Constantin
  -

  9 aprilie 2022 at 7:33

buna ziua pentru IF cod caen 4332 dar fara caen secundar comert este nevoie de casa de marcat fiscala?

ioana diaconita
-

2 noiembrie 2021 at 8:23

Bună ziua! Am vrut să scriu Psihopedagogie.

Lucian Bivol
-

18 octombrie 2021 at 7:47

  Buna ziua.
  Pentru functionarea unui cabinet veterinar in sistem de profesie liberala este nevoie de casa de marcat ?

  Iovan Nicolae
  -

  29 octombrie 2021 at 2:06