Lista profesii liberale

Ce sunt profesiile liberale?

Conform definiției date de Registrul Comerțului, „Profesii liberale sunt activități economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale și cele cu regim juridic special, cu instituirea unor restricții de desfășurare sau alte interdicții.

Definiții:

 • Legislație comunitară: Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale: „…profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificări profesionale relevante, cu titlu personal, având propria lor responsabilitate și de o manieră profesională independentă, de persoanele care oferă servicii intelectuale și conceptuale în interesul clientului și al publicului. Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligații juridice specifice, bazate pe legislația națională și reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează și îmbunătățesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor și confidențialitatea relațiilor cu clientul.”;
 • Legislația româna: tratează global profesiile liberale în cadrul profesiilor reglementate și a activităților independente, prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, coroborată cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și cu legislația fiscală.

Pentru aplicarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, art. 1, este util să grupăm activitățile în 3 tipuri de profesii reglementate:

 • profesii liberale, care se desfășoară în temeiul legii și prin înregistrarea într-un registru ținut de o autoritate publică sau de un corp profesional, în baza căreia se realizează și înregistrarea fiscală;
 • profesii reglementate, fie în sensul interzicerii desfășurării ca activitate independentă, fie în sensul prevederii unor condiții speciale;
 • activități independente pentru a căror desfășurare sunt prevăzute anumite condiții de pregătire.

Considerăm că profesiile liberale necesită îndeplinirea, pentru a fi încadrate ca atare, a următoarelor condiții cumulative:

 • un act normativ care să reglementeze domeniul;
 • o autoritate publică sau un corp profesional care verifică îndeplinirea condițiilor de desfășurare a profesiei, eliberează autorizația și o înscrie într-un registru;
 • o prevedere expresă în actul normativ prin care profesia se desfășoară în baza autorizației și/sau a legitimației de membru.

Important. Profesiilor liberale nu se înregistrează la Registrul Comerțului; după obținerea autorizației de la autoritatea care reglementează profesia liberală, aceasta se înregistrează la ANAF.

Profesiile liberale și obligația de a deține casa de marcat

Conform articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

se exceptează de la obligația utilizării de aparate de marcat electronice fiscale,

f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;

Important! Activitatea profesiilor liberale este impusă în sistem real, în baza datelor din contabilitate. Profesiile liberale trebuie să conducă evidența contabilă și să întocmească Registrul de Evidență Fiscală. GHID pentru contabilitatea profesiilor liberale.

Ghid de contabilitate pfa

LISTA ORIENTATIVĂ A PROFESIILOR LIBERALE SAU CARE SE EXERCITĂ ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE, FĂRĂ ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

Nr. crt.Denumire profesie/ocupaţieAct normativ
1ARHITECTLegea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17
2ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

 

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
3asistent socialLegea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
4AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRILegea nr. 372 din 13 decembrie 2005

 

privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20

Ordinul nr. 550 din  9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009

Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5AUDITOR FINANCIAROrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
6AVOCATLegea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)
7biochimist

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
8BIOLOG

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
9CHIMIST

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
10CONSERVATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
11CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂOrdonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20
12CONSULTANT FISCALOrdonanţă  Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9
13CONTABIL AUTORIZATOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10
14DETECTIV PARTICULARLegea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, art. 2
15DIRIGINTE DE ŞANTIEROrdin MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
16EXECUTOR JUDECĂTORESCLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art.12 şi art. 16 
17EXPERT CONTABILOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 6
18expert criminalistOrdonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10
19EXPERT TEHNIC JUDICIAR

 

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29

 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare” – art. 8

Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

20FARMACISTLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art.574 şi art. 586
21FIZIO-KINETOTERAPEUTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

22GEODEZRegulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
23INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUALOrdin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
24LOGOPEDO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25MOAŞĂOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
26MEDIATORLege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
27MEDICLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 383
28MEDIC  DENTISTLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 476, art. 482, art. 514
39MEDIC VETERINARLege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1
30NOTAR PUBLICLegea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
31OPTICIAN-OPTOMETRISTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32PRACTICIAN

 

ÎN INSOLVENŢĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27
33PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ

 

COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6
34PSIHOLOGLege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8
35RESTAURATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
36SOCIOLOGO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUILegea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38
38TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE

 

 

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

 

TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

 

Lege nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹
40Expert în fizică medicală

 

Fizician medical

Fizician în sistemul sanitar

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Sursa:  Registrul Comerțului

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

92 de comentarii

Buna ziua,
Am o intrebare, in cazul unui pfa cu, cod caen 9313 trebuie achizitionata casa de marcat daca emit facturi catre persoane fizice?
Multumesc.

VASAR ANDREEA MONICA
-

27 septembrie 2023 at 8:54

Buna ziua. La ONRC mi se spune ca nu exista cod Caen pt consilier dezvoltare personala. Ma puteti ajuta va rog?

Andreea Tarata
-

25 mai 2023 at 19:06

Bună ziua,
Am diploma de artist plastic si doresc sa prestez ocazional servicii legate de aceasta profesie cum ar fi: realizarea de picturi si alte obiecte de arta in baza unor precomenzi, sa predau tehnici de arta precum workshop-uri unor grupuri interesate de copii si/sau adulti, pregătire pt examene pentru admitere la școlile de arta, la domiciliul sau sediile celor interesați sau la o locație care nu e fixă. Încasarea veniturilor s-ar putea face numerar și virament bancar.
La ce forma m-as încadra, PFA cu casa de marcat? Ce cod CAEN? Trebuie să am obligatoriu un punct de lucru cu avize pentru funcționare?
Mulțumesc

Marinescu Elena
-

18 februarie 2023 at 8:54

Buna ziua. Pentru profesor (meditatii) se poate deschide PFI? Nu regasesc in lista de profesii libere. Multumesc

Mihaila Mihaela
-

23 mai 2022 at 8:21

Bună seara! Urmează să imi deschid PFA cu codul caen 8559 – Alte forme de invățământ – Consiliere de dezvoltare personală. Voi avea nevoie de casa de marcat sau e sufiecient chitantierul? Mulțumesc!

Ionut
-

17 mai 2022 at 19:20

  Salutare!
  Ai reușit sa deschizi un pfa pe consiler de dezvoltare personala….cod COR 242324 ? La ce cod caen se încadrează?
  Merci !

  Florin Crăciunescu
  -

  28 februarie 2023 at 20:50

Buna ziua, sunt șofer Uber și am atestat emis de către ARR, iar pentru activitate exista document reglementare OUG 49/2019. Se poate sa activez ca și PFI ? Pe lista publicată nu se regăsește aceasta ocupație, însă am vazut că lista este doar orientativă. Multumesc

Marian
-

5 aprilie 2022 at 21:18

  Buna ziua! Nu puteti ca PFI, trebuie sa va inregistrati ca PFA la Registrul Comertului.

  Constantin
  -

  9 aprilie 2022 at 7:33

buna ziua pentru IF cod caen 4332 dar fara caen secundar comert este nevoie de casa de marcat fiscala?

ioana diaconita
-

2 noiembrie 2021 at 8:23

Bună ziua! Am vrut să scriu Psihopedagogie.

Lucian Bivol
-

18 octombrie 2021 at 7:47

  Buna ziua.
  Pentru functionarea unui cabinet veterinar in sistem de profesie liberala este nevoie de casa de marcat ?

  Iovan Nicolae
  -

  29 octombrie 2021 at 2:06

Bună ziua!
Care este procesul de înființare a unui PFA în domeniul recuperării medicale, de profesie fiind fiziokinetoterapeut? Prestarea serviciilor făcându-se doar la domiciliul pacientului. În acest caz care este sediul PFA-ului?

Ariana
-

1 septembrie 2021 at 15:06

Dacă execut lucrări de sculptura, am nevoie de casa de marcat? Unde ma încadrez. Mul0tumesc

Margaretă Doczi
-

22 iulie 2021 at 7:25

  Dacă aveți o PFA înregistrată la Registrul Comerțului și prestati servicii de sculptura pentru care încasați în numerar de la persoane fizice, aveți nevoie de casa de marcat. Dar dacă vindeți lucrări care au valoare artistica, atunci va încadrați la drepturi de autor și nu aveți nevoie de casa de marcat.

  Constantin
  -

  22 iulie 2021 at 14:47

   Bună ziua. Pt Psihologie cu copii bolnavi de autism, sindromul down. Se încadrează la meserii liberale?

   Lucian Bivol
   -

   18 octombrie 2021 at 7:45

Bun ziua! Sunt intreprindere individuala, cod caen 8559 – Alte forme de invatamant si predau cursuri de limbi straine catre firme si persoane fizice, pe baza de contract si emitere factura, cu plata prin transfer bancar (lucru stipulat in contractul de prestari servicii). Am nevoie de casa de marcat in acest caz? Multumesc.

Adina
-

22 iunie 2021 at 8:42

  Buna ziua! Daca nu incasati in numerar, nu aveti nevoie de casa de marcat. Dupa modul de lucru expus de dvs nu aveti nevoie de casa de marcat.

  Constantin
  -

  27 iunie 2021 at 9:26

Buna ziua
Sunt organizat ca PFA, cod CAEN : 7490.
Intrebarea mea este : se incadreaza la profesii liberale sau nu ?

Nica Laurentiu
-

16 iunie 2021 at 11:55

Bună seara .De citeva zile sint PFA .
Prestez servicii…mai precis cursuri pt folosirea mașinii de cusut
Îmi trebuie casa de marcat și POS..??
Cu multumuri..

Oana Andrei
-

14 aprilie 2021 at 16:48

  Buna ziua! Daca incasati in numerar de la persoane fizice va trebuie casa de marcat.

  Constantin
  -

  15 aprilie 2021 at 12:08

Buna ziua .Pentru PFA cu activitate servicii de design specializat , cod CAEN 7410 si activitati artistice , adica pentru pictura , cod CAEN 9003 imi trebuie casa de marcat ? Specific ca nu am un birou special pentru aceste activitati , proiectele de design le prezint la locatia lucrarii , adica la casa clientui iar tablourild le trimit cu mesageria rapida , unde e trecut sediul este locuinta mea personala , un apartament mic .

Valeanu Carmen
-

27 martie 2021 at 16:47

  Buna ziua! Daca sunteti PFA, deci nu profesie liberala, si incasati in numerar de la persoane fizice, atunci aveti nevoie de casa de marcat.

  Constantin
  -

  1 aprilie 2021 at 7:50

   Buna seara as vrea sa imi deschid un PFI , dar as vrea sa stiu ce costuri trebuie ,si as vrea sa stiu in ce cod ma incadrez eu lucrez acasa martisoare , lumanari botez , ma ocup cu flori de apartament de gradina , as vrea sa vand si lucruri facute manual din lemn si pitici de gradina . Ma puteti ajuta cu un sfat ? Sunt la inceput de drum .

   Cami
   -

   4 februarie 2022 at 19:22

    Buna ziua! Cititi articole de pe site-ul Ghid PFA. Nu puteti infiinta o PFI, va trebuie PFA sau II, care se inregitreaza la Registrul Comertului. Trebuie sa aveti calificare pentru ceea ce doriti sa faceti.

    Constantin
    -

    7 februarie 2022 at 18:18

Buna ziua.Sunt epert contabil, lichidator judiciar si evaluator . La ANAF sunt necesare 3 Coduri de Inregistrare fiscala sau numai unul. Multumesc.

ION NASTASE
-

27 ianuarie 2021 at 12:42

buna ziua detin o (intreprindere individuala) din 2010 cu singurul profil alte mijloace de cazare 5590 pot benificia de vrunajutor din partea statului comform pandemie mai am si un minor inscris la gradinita va multumesc

Claudiu Stancu
-

23 noiembrie 2020 at 9:53

Buna ziua! Am nevoie de ajutor pentru a completa cererea de acordare a indemnizatiei pentru un PFA pe logopedie: conform legislatiei in vigoare, acest PFA nu are CAEN. Cum completez cererea? (am bifat ultima optiune din formular „Organizarea și desfășurarea de cursuri / activităţi” etc., insa imi cere CAEN…).
Multumesc anticipat!

simona
-

9 noiembrie 2020 at 8:58

  Buna ziua! Verificati lista de coduri CAEN si alegeti un cod CAEN apropiat activitatii dvs. de exemplu 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. sau 8560. Consultati si colegii din breasla dvs.

  Constantin
  -

  9 noiembrie 2020 at 9:33

   Multumesc!

   simona
   -

   9 noiembrie 2020 at 9:42

  Am rezolvat 🙂

  simona
  -

  9 noiembrie 2020 at 9:37

Va salut
Administrator imobile se incadreaza ca profesie liberala,poate beneficia de vre-un ajutor ,unde pot citi mai multe despre !
Va multumesc anticipat de raspuns !

STEFAN G.
-

3 noiembrie 2020 at 22:24

Buna ziua domnule Constantin,
Pentru profesia de economist, titularul unei întreprinderi individuale, va rog, puteți sa imi spuneti ce cod caen ați autorizat la ONRC?
Multumesc.

Luminita
-

3 noiembrie 2020 at 11:55

In prezent am un PFA pe norma de venit, cod CAEN 6202(consultanta software). As putea avea si un PFL pentru alt domeniu de activitate? (PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ) Detin o diploma in acest sens si as putea obtine avizul de libera practica.

Cristian Tone
-

19 octombrie 2020 at 11:20

Buna ziua!
Credeti ca activitatea de consultant, respectiv inginer in supravegherea constructiilor, poate fi incadrata la cod CAEN 2511 sau 7112? Mai exact poate fi impus la norma de venit? sau in sistem real?

Nicoleta
-

26 august 2020 at 16:14

  Buna ziua! CAEN 2511 in niciun caz nu se potriveste cu activitatea de consultant. Daca sunteti profesie liberala, se aplica oricum doar sistemul real de impunere.

  Constantin
  -

  26 august 2020 at 16:30

Bună seara, pt frizerie cu pfa, trebuie casa de marcat? „

Anto
-

9 august 2020 at 21:23

  Buna ziua! Da, va trebuie casa de marcat.

  Constantin
  -

  11 august 2020 at 13:59

Bună ziua! Îmi pot face pfa ca și fiziokinetoterapeut? Mulțumesc

Denisa
-

20 iulie 2020 at 11:41

  Buna ziua! Sunteti profesie liberala si va inregistrati la ANAF nu la Registrul comertului.

  Constantin
  -

  3 august 2020 at 13:22

Buna ziua! Intentionez sa imi deschid un PFA pe web design insa am facultatea in alt domeniu si am doar un certificat ce atesta ca am facut un curs de web design. In aceste conditii, pot deschide PFA-ul doar cu acel certificat ? Multumesc.

Ciprian
-

7 iunie 2020 at 1:06

Buna seara!
Dețin un atelier de Reparatii și confecții textilele,beneficiez de ajutorul de la stat?Mentionz ca ,din luna Februarie și pana acum am emis o singura factura.E târziu dacă încep demersurile ptr ajutorul de la stat?
Mulțumesc,

Cris
-

12 mai 2020 at 19:52

Bună ziua. Am înțeles de la un avocat la o prezentare că se poate obține șomaj tehnic pentru SRL cu un singur administrator, fără contract de muncă. În cazul de față, este vorba despre un S.R.L. cu CAEN Agenție imobiliară fără salariați, doar cu un singur administrator. Credeți că se acordă indemnizația în cazul de față și dacă da, ar trebui să selectăm Profesie liberală? Mulțumesc anticipat

Anamaria
-

23 aprilie 2020 at 13:22

Expertii tehnici judiciar beneficiază de indemnizația prevăzută în oug nr. 30/2020?

Ungureanu Vasile
-

15 aprilie 2020 at 16:21

Buna ziua, va rog sa ma ajutați cu un răspuns de expert la următoarea întrebare. Fiul este pianis, organizează recitaluri, concerte de pian. Se încadrează in categoria profesiilor liberale? Care sunt formele legale de activitate și evidenta a activităților, veniturilor, etc. . Care sunt documentele ce certifica calitatea lui de practica liberă? Va mulțumesc.

Lazar Constantin
-

5 aprilie 2020 at 13:49

  Buna ziua! Trebuie sa aveti deja o PFA sau II infiintata, ca sa va desfasurati activitatea si sa depuneti cerere pentru indemnzatie.

  Constantin
  -

  6 aprilie 2020 at 15:44

Buna ziua, profesorii sub ce forma pot da meditatii fie ca sunt sau nu angajati la stat sau la privat? Multumesc.

Mariana
-

20 februarie 2020 at 9:22

  Buna ziua! Pot da meditatii ca PFA sau Intreprindere Individuala.

  Constantin
  -

  10 martie 2020 at 19:20

   Multumesc. Si daca banii ii vireaza in banca prin virement (adica nimic cash), mai am nevoie de casa de marcat? Si trebuie sa fac un ‘contract’ / accord cu parintii elevilor pentru virament?! Multumesc.

   Mariana
   -

   26 martie 2020 at 13:54

    Daca se fac plati prin banca nu aveti nevoie de casa de marcat.

    Constantin
    -

    1 aprilie 2020 at 18:45

Buna ziua,
Prestez servicii activitati de interpretare artistica pentru copii, am contract cu parintii acestora, e necesara casa de marcat.Sunt inregistrata la ANAF.
Va multumesc!!

Andrei Gianina Mihaela
-

26 decembrie 2019 at 7:50

  Buna seara. Da, aveti nevoie de casa de marcat daca incasati in numerar de la persoane fizice.

  Constantin
  -

  8 ianuarie 2020 at 18:30

Buna ziua,

Pictor, ce ocazional mai organizeaza si cursuri de pictura, se incadreaza la PFI?

Are nevoie de casa de marcat, sau doar chitante?

Va multumesc!

Alex Grigore
-

10 decembrie 2019 at 18:29

  Buna ziua! Puteti fi PFA cu casa de marcat, daca incaasati numerar de la persoane fizice.

  Constantin
  -

  16 decembrie 2019 at 15:45

Pentru cod 6622 – activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari trtebuie inregistrare la Registru Comertului?

Avram
-

6 decembrie 2019 at 11:21

  Buna ziua! Nu sunteti profesie liberala dar puteti inregistra contractul de intermediere la ANAF daca firma de asigurari sau brokerul nu va obliga sa infiintati o PFA.

  Constantin
  -

  9 decembrie 2019 at 15:28

Buna seara! Ca si pictor/ ilustrator dornic sa faca expozitii cu vanzare de lucrari prin intermediul galeriilor/spatiilor alternative este nevoie de inregistrare la ANAF , ca PFA sau ambele? Este necesara casa de marcat? Acelasi tip de inregistrare se aplica si daca vrei sa ai colaborari cu edituri pentru carti de copii sau alte activitati artistice asemanatoare? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Ada
-

17 noiembrie 2019 at 17:51

  Buna seara! Puteti sa va inregistrati la ANAF, este mai simplu de gestionat relatiile cu partenerii dvs. Sau puteti merge pe drepturi de autor si sa faceti contracte cu partenerii care va retin impozitul si contributiile sociale daca este cazul. Va recomand o PFA, in sistem real unde sa aveti cateva coduri CAEN; este mult mai versatila si mai simplu de lucrat, cu oricine. Daca incasati in numerar de la persoane fizice, in cazul PFA aveti nevoie de casa de marcat.

  Constantin
  -

  20 noiembrie 2019 at 17:38

Buna ziua, As vrea sa ma inregistrez ca si PFA pentru cizmarie – am doar experienta, neavand cursuri absolvite ( nu mai exista), cum pot sa procedez pentru a dovedi?

Andrei
-

7 octombrie 2019 at 14:20

  Buna ziua! Puteti dovedi experienta cu o adeverinta de vechime daca ati fost angajat pe un post de asemanator. Mergeti la Registrul Comertului din judetul dvs si intrebati exact ce document sa le aduceti.

  Constantin
  -

  8 octombrie 2019 at 8:40

Buna ziua. Sunt PFA cu cod caen 8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc. ) Ma puteti va rog ajuta sa imi spuneti daca sunt obligata sa am casa de marcat?

Diana
-

15 iulie 2019 at 8:05

  Completez faptul ca sustin activitatea la afterschooluri si nu am incasari zilnice. De obicei abonamentul e achitat o data pe luna si catre afterschool, asa ca nu vad necesitatea casei de marcat. Multumesc

  Diana
  -

  15 iulie 2019 at 8:18

Bună seara!
Sunt consilier in dezvoltare personală, formator și educator parental. Pentru aceste servicii voi avea nevoie de casă de marcat? Mulțumesc mult!:)

Bianca
-

3 februarie 2019 at 18:20

  Buna ziua! Daca nu sunteti profesie liberala si incasati in numerar, aveti nevoie de casa de marcat.

  Constantin Cozma
  -

  11 februarie 2019 at 19:57

buna seara ca lautar ce trebuie sa am sa pot canta la evenimente legal?

costi
-

17 ianuarie 2019 at 19:12

  Buna ziua! Ati avea nevoie sa va inregistrati la Registrul Comertului ca PFA si la ANAF cu declaratia unica. Daca incasati contravaloarea serviciilor prestate in numerar, de la persoane fizice, va trebuie si casa de marcat.

  Constantin Cozma
  -

  21 ianuarie 2019 at 13:04

Buna ziua, foarte utila postarea! Mai este valabila aceasta reglementare? Stiu ca la noi se schimba des legile…

Multumesc!

E
-

8 noiembrie 2018 at 14:27

  Buna ziua! Este valabila, o gasiti si la Registrul Comertului.

  Constantin Cozma
  -

  12 noiembrie 2018 at 14:19

Buna ziua, pentru ii cu codul caen 9524 trebuie casa de marcat?

Mircea Bianca
-

24 octombrie 2018 at 5:38

  Buna ziua! Va incadrati la exceptii, litera i.

  Constantin Cozma
  -

  5 noiembrie 2018 at 17:31

buna ziua,

Sunt PFA si desfasor activitate de evaluare , cod CAEN 7022- NU SUNT IN LISTA DE PROFESII LIBERALE , IN CONCLUZIE TREBUIE SA ACHIZITIONEZ CASA DE MARCAT ?
Multumesc,
Calinita

IVANICA CALINITA
-

3 octombrie 2018 at 14:47

  Buna ziua! Profesia de evaluator este o profesie liberala si se inregistreaza la ANAF in baza acreditarii emisa de ANEVAR. Daca nu aveti acreditare ANEVAR aveti nevoie de casa de marcat. Verificati si la ANEVAR va rog.

  Constantin
  -

  8 octombrie 2018 at 19:46

  Bună ziua! Pt cod CAEN 8623 trebuie casa de marcat ? Este suficienta chitanta și factura?. Multumesc

  Ionela
  -

  15 februarie 2022 at 13:03

   Buna ziua! Probabil sunteti inregistrata ca profesie liberala si nu va trebuie casa de marcat in cazul acesta.

   Constantin
   -

   23 februarie 2022 at 15:21

Daca am un PFA pentru : cod caen 7112 ACTIVITĂŢI DE INGINERIE SI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA; am nevoie de casa ?

GABI
-

26 septembrie 2018 at 21:48

  Buna ziua! Daca nu sunteti profesie liberala, in opinia mea aveti nevoie de casa de marcat pentru incasarea de numerar de la persoane fizice.

  Constantin
  -

  1 octombrie 2018 at 15:44

Buna ziua! Se aplica art 69. (7) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul prevăzut la alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68.

Constantin
-

2 mai 2018 at 15:01

Buna Ziua!
Activez ca geodez, venit in sistem real, neplatitor de TVA. Conform legislatiei nu am obligatia de a detine casa de marcat. Intrebarea mea este la serviciile prestate catre persoane fizice tai doar chitanta sau chitanta si factura, daca nu detin casa de marcat?

Va multumesc!

Stanciu Dimitrie
-

19 ianuarie 2018 at 12:25

Buna seara, daca sunt PFA cu norma de venit, activitate videograf, eliberez factura si chitanta, este ok? Multumesc ptr., raspuns!

Vasile
-

20 decembrie 2017 at 18:41

  Buna ziua. In opinia mea aveti nevoie de casa de marcat daca nu sunteti in lista de profesii liberale. Mai cereti si alte opinii.

  Constantin
  -

  9 ianuarie 2018 at 21:38

Buna seara, eu si sotul suntem artisti plastici, iar vara realizam pe litoral portrete si tatuaje temporare tip bodypainting. Trebuie sa avem casa de marcat? Noi avem infiintata o intreprindere familiala. Va multumim anticipat!

Isabella
-

8 noiembrie 2017 at 22:12

  Ne poate ajuta cineva cu un raspuns concret? Va multumim anticipat!

  Isabella
  -

  3 mai 2019 at 18:57

   Buna ziua! Trebuie sa aveti casa de marcat pentru incasarile in numerar de la persoane fizice.

   Constantin Cozma
   -

   6 mai 2019 at 15:12

Buna ziua ,imi puteti spune daca activitatea de instructor auto organizat ca P.F.A trebuie sa aiba casa de marcat. Desfasor activitatea in partida simpla si nu sunt platitor de T.V.A.
Va multumesc

Birgoveanu Dumitru
-

10 octombrie 2017 at 0:46

  Buna ziua! In opinia mea nu va trebuie casa de marcat, pentru ca sunteti profesie liberala. Intrebati va rog si la RAR sau autoritatea care patroneaza profesia dvs.

  Constantin
  -

  15 noiembrie 2017 at 13:20

Buna Ziua,
Imi puteti spune la ce categorie se inregistreaza antrenorul de tenis cu legitimatie stampilata de federatia de tenis locala pt care plateste o taxa.
Multumesc

Vrabie Maricica
-

19 septembrie 2017 at 15:02

  Buna ziua. Nu stiu daca este profesie liberala. Exista o lege speciala care reglementeaza activitateaa dvs? Intrebati la federatie va rog.

  Constantin
  -

  25 septembrie 2017 at 10:18

Si profesorii? Ei nu au o profesie liberala?

Nitu Roxana
-

12 august 2017 at 12:36

  Buna ziua! Profesorii nu (cred ca) sunt profesie liberala. Sunt angajati de institutii publice si private. Nu exista un roganism care sa certifice activitatea de profesor.

  Constantin
  -

  16 august 2017 at 16:22

   Bună seara!
   Se poate deschide un PFA pe consilier de dezvoltare personală, cod COR 242324 ?
   S-ar incadra la cod CAEN alte forme de învățământ…?
   Merci !

   Florin Crăciunescu
   -

   28 februarie 2023 at 20:54