Declaratii PFA/II 2013

Declaratii pentru persoana fizice autorizate (PFA) si intreprinderi individuale (II).

Atentie: in cazul in care sunteti platitor de TVA si/sau aveti salariati, sunt declaratii suplimentare pentru care este ideal  sa aveti un contabil care sa se ocupe de ele.

Declaratia 600 – privind venitul asigurat la sistemul public de pensii   – Se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Declarația se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activități economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe
venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I ‐ III şi V din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care
beneficiază  de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii
declarației.
Declarația se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia

Download declaratia 600 cu ghidul de depunere.

Declaratia 220  privind venitul estimat/norma de venit. Data limita este  31 ianuarie 2013.

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole impuse în sistem real.
Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, precum şi pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net.
Declarația se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit.

Download declaratia 220 cu ghidul de depunere.

Declaratia 392B, declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul …. se completează  de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 65.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 220.000 lei. Acest formular se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie 2013 inclusiv a anului urmator celui de raportare.

Download declaratia 392B cu ghidul de depunere.

Declaratia 200 privind veniturile realizate din România. Data limita este 25 Mai 2013.

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale  şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută  la termen, pe bază  de contract, precum  şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Download declaratia 200 cu ghidul de depunere.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment