Declaratia Unica. Inchirierea in scop turistic a camerelor din locuinta personala

Inchiriere in scop turistic pana la 5 camere

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

Sistemul de impunere cu norme de venit se aplica pana la sfarsitul anului chiar daca se depaseste numarul de 5 camere in cursul anului. Incepand cu anul urmator depasirii numarului de 5 camere (cel putin 6 camere de inchiriat, situate in una sau mai multe locuinte), se aplica sistemul real de impozitare.

Legea 296/2020, pentru modificarea şi Codului fiscal:

(3) Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

(4) Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit. În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal.

(5) În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor determinarea venitului net se realizează în sistem real şi se supune impunerii potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activităţi independente.

NOU! 16 Aprilie 2021. Gasesti in Ghidul pentru Declaratia Unica  un studiu de caz cu inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinta personala:

 • persoana fizica, cu domiciliul in Constanta a inchiriat apartamentul de 3 camaere pe timpul verii 2020. Se aplica codul fiscal din 2020; s-au completat 3 modele de Declaratii Unice.
 • in 2021 persoana fizica va continua activitatea de inchiriere, dar am aplicat codul fiscal din 2021.

(2) Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localităţi, în funcţie de amplasamentul locuinţei, se stabileşte prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri – turism. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – Turism transmite anual Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nivelul normelor anuale de venit, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(3)Categoriile de localităţi în care sunt amplasate locuinţele proprietate personală prevăzute la alin. (2) sunt diferenţiate potrivit legislaţiei în materie astfel:

a) staţiuni turistice de interes naţional, cu excepţia celor de pe litoralul Mării Negre;

b) staţiuni turistice de interes local, cu excepţia celor de pe litoralul Mării Negre;

c) staţiuni balneare, climatice şi balneoclimaterice, cu excepţia celor de pe litoralul Mării Negre;

d) localităţi din Delta Dunării şi de pe litoralul Mării Negre;

e) alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a) – d).

(4) Normele anuale de venit prevăzute la alin. (2) se ajustează în funcţie de următoarele criterii:

a) inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare;

b) situarea locuinţei în mediul rural;

c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă;

d) lipsa cel puţin a uneia dintre următoarele utilităţi, de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la reţeaua publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz;

e) grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor;

f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp.

(4^1) Nivelul normelor anuale de venit transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – Turism, potrivit alin. (2), se consideră că reprezintă nivelul maxim al veniturilor ce pot fi realizate din închirierea în scop turistic a unei camere situate în locuinţa proprietate personală.

(4^2) Normele anuale de venit transmise de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – Turism pot fi ajustate de către contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situaţia în care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile prevăzute la alin. (4) lit. a) – f).

(4^3) Norma anuală de venit/Norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, în funcţie de următoarele situaţii:

a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic.

(4^4) Prin începerea realizării de venituri se înţelege prima zi de închiriere a unei camere, iar prin încetarea realizării de venituri se înţelege ultima zi de închiriere a aceleiaşi camere.

(4^5) În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, în cursul anului fiscal, pentru determinarea venitului anual stabilit în funcţie de norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, corespunzătoare perioadei de închiriere, se procedează după cum urmează:

a) se determină norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, prin împărţirea la 12 a valorii normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate, după caz;

b) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată se multiplică cu numărul de luni întregi în care închirierea în scop turistic a fost desfăşurată, în cursul anului fiscal respectiv;

c) în cazul în care contribuabilii încep şi încetează închirierea în scop turistic în cursul aceleiaşi luni, venitul realizat în luna respectivă se consideră egal cu:

(i) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă perioada de închiriere este de cel puţin 15 zile;

(ii) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă perioada de închiriere este mai mică de 15 zile;

d) în cazul în care contribuabilii încep închirierea în scop turistic în cursul unei luni, fără a-şi înceta activitatea în luna respectivă, venitul realizat în luna respectivă se consideră egal cu:

(i) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;

(ii) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, dacă evenimentul s-a produs începând cu data de 15 a lunii respective;

e) în cazul în care contribuabilii încetează închirierea în scop turistic în cursul unei luni, venitul realizat în luna respectivă se consideră că este egal cu:

(i) jumătate din norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, dacă evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;

(ii) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, dacă evenimentul s-a produs începând cu data de 15 a lunii respective;

f) venitul anual stabilit în funcţie de norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, după caz, corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic a unei camere, în cursul anului fiscal respectiv, se determină prin însumarea următoarelor elemente:

(i) valoarea normei lunare de venit/normei lunare de venit ajustate, după caz, multiplicată cu numărul de luni întregi în care închirierea în scop turistic a fost desfăşurată;

(ii) norma lunară de venit/norma lunară de venit ajustată, după caz, sau jumătate din valorile corespunzătoare acestora, luate în calcul în funcţie de situaţiile prevăzute la lit. c), d) şi e);

g) venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, pentru un număr de până la 5 camere inclusiv, în cursul anului fiscal respectiv, se stabileşte prin însumarea venitului anual determinat potrivit lit. f) pentru fiecare cameră.

(4^6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti publică normele anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat, transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – Turism în conformitate cu prevederile alin. (4^1), în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(4^7) Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi să păstreze fişa capacităţii de cazare, astfel încât să permită identificarea şi controlul, de către organul fiscal competent, a informaţiilor utilizate la completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.

(4^8) Modelul, conţinutul, precum şi modalitatea de gestionare a formularului tipizat „Fişa capacităţii de cazare” se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(4^9) Contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I – Date privind veniturile realizate, prevăzută la art. 122.

Important! Ce este nou in Codul fiscal 2021 fata de Codul fiscal 2018-2020:

 • Din 2021, contribuabilii, persoane fizice, care inchiriaza pana la 5 camere in scop turistic, nu mai pot opta pentru sistemul real de impozitare, venituri minus cheltuieli, si sunt obligati sa aplice sistemul de impozitare cu norma de venit;
 • Contribuabilii, persoane fizice, care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor din locuinta personala nu mai au obligatia de a completa declaratia de venit estimat atunci cand incep, suspenda sau inceteaza activitatea in cursul anului;
 • Contribuabilii au obligatia de a completa numai declaratia cu venitul realizat pentru anul fiscal incheiat, pana la data de 25 mai a anului curent;

Impozitul anual datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza datelor din declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit pe fiecare camera, impozitul fiind final.

Plata impozitului se efectueaza la bugetul de stat pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Fisa capacitatii de cazare

Formularul se completeaza de persoanele fizice care realizeaza, in cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din inchirierea in scop turistic a unui numar de camere situate in locuinte proprietate personala, cuprins intre una si 5 camere inclusiv, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea.

Contribuabilii au obligatia, pentru fiecare an fiscal, sa completeze si sa pastreze fisa capacitatii de cazare. Se completeaza cate o anexa pentru fiecare camera inchiriata in scop turistic. Formularul se completeaza si in cazul depasirii numarului de 5 camere de inchiriat in cursul aceluiasi an fiscal.

Fisa capacitatii de cazare se gaseste aici.

Inchiriere in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere

Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala, sunt obligati ca incepand cu anul urmator depasirii numarului de 5 camere de inchiriat, sa determine venitul net in sistem real, potrivit regulilor prevazute la articolul 68 din Codul Fiscal.

Obligatiile declarative si regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real. Astfel, contribuabilul este obligat sa conduca evidenta contabila in partida simpla, si sa completeze Registrul de Evidenta Fiscala si declaratia unica in mod corespunzator.

Important! Conform OUG 99/1999, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Operatorii economici au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscala.

ContApp E-factura PFA

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

15 comentarii

Buna, M-ar interesa daca o persoana fizica care inchiriaza max 5 camere cu norma de venit , poate emite factura catre persoane juridice , respectiv daca trebuie sa dispuna de cont separat in care clientii pot vira banii, tot pe baza facturii emise. Multumesc!

Adel
-

22 octombrie 2023 at 12:18

  Buna ziua! Persoanele fizice nu pot emite facturi, nu aveti o forma de organizare.

  Constantin
  -

  25 octombrie 2023 at 9:05

Buna ziua! Din lege nu inteleg exact, am reconfigurat o casa obtinand 2 camere cu bai separate si 2 apartamente fiecare cu 2 camere si o baie. Nu inteleg cum sa le socotesc, daca le iau separat ca si incaperi/camere ies 6, dar ele defapt sunt 4 unitati ce pot fi inchiriate in scop turistic (apartamentul nu poate fi inchiriat separat pe fiecare camera). Multumesc anticipat.

Badea
-

11 decembrie 2022 at 12:45

Buna ziua!Care este nr.maxim de apartam/camere care pot fi inchiriate in regim hotelier?Care este pragul maxim de la care noi,ca persoana juridica ne incadram in alta categorie de cazare unde trebuie obtinute alte autorizatii?Multumesc!

Ramona Sipos
-

26 mai 2022 at 14:57

Buna ziua,
Pentru inchirierea unei cabane (persoana fizica) cu 4 camere cum se face determinarea venitului si impozitarea lui . Inchierierea se face ocazional nu pe tot parcusul anului .
Va multumesc.

Lac Cornelia
-

7 mai 2022 at 12:41

Conform OUG 99/1999, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Operatorii economici au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscala.

Deci din OUG rezulta ca operatorii economici , o persoana particulara nu are casa de marcat si nici de la banca nu va primi vreodata un POS sa incaseze cu cardul , la fel taranul din piata care vinde morcovi …
Nu am inteles deloc raspunsul , cu atat mai putin motivatia „daca incasati in numerar de la persoane fizice”.

Florin
-

7 mai 2022 at 5:16

Este obligatori casa de marcat pentru inchirierea in scop turistic a 5 camere de catre o persoana particulara ?

Parlea Ana
-

4 aprilie 2022 at 11:30

  Buna ziua! Este olbigatorie daca incasati in numerar de la persoane fizice.

  Constantin
  -

  9 aprilie 2022 at 7:31

Buna ziua,

Va contactez pentru o informație,va rog: eu detin 5 camere de inchiriat in locuința personala, dintre care o camera mare cu 4 locuri formata din 2 camere tip vagon si baie (doar pentru cele 4 persoane) ,intrare separata la aceasta camera mare. Intrebarea mea este cum va fi considerata prin lege,ca fiind o camera sau 2 ? Va mulțumesc anticipat daca ma puteti lamuri

Gina
-

8 februarie 2022 at 9:52

  Buna ziua! Daca le inchiriati separat pe cele 2 pot fi considerate ca fiind independente, si deci puteti aplica sistemul real de impozitare. Acum depinde si de inspector.
  Depinde si cum faceti fisa de cazare, pe camera mare sau pe fiecare..

  Constantin
  -

  23 februarie 2022 at 15:08

Am inchiriat in anul 2021, 1 camera in Mamaia in scop turistic pe Booking astfel:toata luna septembrie doar 3 nopti;luna octombrie 1 noapte si luna decembrie 16 zile cum determin norma de venit anuala pe 2021 ca s-o trec in declaratia unica?

panca
-

7 februarie 2022 at 13:26

Cum pot sa închiriez in scop turistic o casa cu 4 camere…procedura legala

George
-

7 ianuarie 2022 at 10:18

Intrebare: este necesar ca, înainte de începerea activității de închiriere a unor camere în scop turistic, sa obțin vreun certificat, sau sa ma înregistrez la ANAF sau în alta parte , document care mi-ar fi necesar pentru autorizarea unei astfel de activități sau pur și simplu deschid fisa locului de cazare și încep sa închiriez în scop turistic una pana la cinci camere?

Maria Chert
-

19 decembrie 2021 at 17:27

Buna seara! Am obssrvat in articolul dvs urmatoarea afirmatie:
“ Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit NU au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.”
Eu stiam ca trebuie completat acest registru, insa doar pentru partea de venituri. S-a modificat cumva aceasta prevedere ?
Multumesc!

Alexandra
-

24 aprilie 2021 at 18:05

  Pentru veniturile din chirii obținute de persoanele fizice nu este obligatoriu Registrul de evidenta fiscală. Pt activitățile independente impuse cu norme de venit este obligatoriu.

  Constantin
  -

  25 aprilie 2021 at 6:25