Venituri ocazionale si venituri cu caracter de continuitate

Persoanele fizice au obligatia de a inregistra o activitate economica la ANAF sau la Registrul Comertului atunci cand obtin venituri cu caracter de continuitate (sau venituri cu caracter permanent).

Fara a avea o forma de inregistrare fiscala, exista persoane fizice care se afla in situatia de a obtine venituri dintr-o activitate economica. Veniturile obtinute pot fi ocazionale sau pot avea caracter de continuitate, caz in care este obligatorie inregistrarea fiscala.

In ciuda unor prevederi legale neclare, incercam sa stabilim cu mai multa precizie cand o persoana fizica obtine un venit ocazional si cand obtine venituri dintr-o activitate economica cu caracter de continuitate.

Venituri ocazionale

Veniturile obtinute de persoanele fizice care nu au carcater de continuitate si persoana care le obtine nu este inregistrata fiscal, sunt impozitate ca venituri din alte surse, conform cu art. 114 din Codul Fiscal litera g). Veniturile din alte surse sunt impozabile si se declara in declaratia unica.

g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activitati independente si cap. VII – Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

Norme metodologice

(2) In veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal.

Caracterul de continuitate

ART. 269 – Persoane impozabile si activitatea economica

(1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. 

(2) …… activitatile economice cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

(3) Persoana fizica, care nu a devenit deja persoana impozabila pentru alte activitati, se considera ca realizeaza o activitate economica din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, daca actioneaza ca atare, de o maniera independenta, si activitatea respectiva este desfasurata in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate, in sensul art. 269 alin. (2) din Codul fiscal.

Singurul paragraf din codul fiscal in care este definit termenul de „venit ocazional” apare in contextual de mai jos.

(5) În cazul achiziției de terenuri și/sau de construcții de către persoana fizică în scopul vânzării, livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o singură tranzacție în cursul unui an calendaristic. Dacă persoana fizică realizează o singură livrare într-un an aceasta este considerată ocazională și nu este considerată o livrare impozabilă. Dacă intervine o a doua livrare în cursul aceluiași an, prima livrare nu se impozitează, dar este luată în considerare la calculul plafonului prevăzut la art. 310 din Codul fiscal. Totuși, dacă persoana fizică derulează deja construcția unui bun imobil în vederea vânzării, conform alin. (4), activitatea economică fiind deja considerată începută și continuă, orice alte tranzacții efectuate ulterior nu mai au caracter ocazional.

In concluzie putem deduce ca o activitate are caracter de continuitate atunci cand persoana fizica:

 • are o intentie clara de a obtine venituri pe o perioada mai lunga de timp din desfasurarea unei activitati;
 • desfasoara actiuni care pregatesc si apoi sustin activitatea generatoare de venituri;
 • numarul de tranzactii (plati si incasari) este constant si predictibil pe o anumita perioada de timp;
Ghid de contabilitate pfa

Inregistrarea in registrul comertului si la ANAF

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (3) din Noul Cod civil, sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere. 

Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa ceara inmatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in registrul comertului urmatoarele persoane fizice sau juridice:

 • persoanele fizice autorizate,
 • intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,
 • societatile,
 • companiile nationale si societatile nationale,
 • regiile autonome, grupurile de interes economic,
 • societatile cooperative,
 • organizatiile cooperatiste,
 • societatile europene,
 • societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania,
 • alte persoane fizice si juridice prevazute de lege.

Prevederile de mai sus nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.

Potrivit dispozitiilor art. 2 lit. a), coroborate cu art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare,

activitatea economica este definita ca fiind: activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit;

orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile acestui act normativ.

Potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, in temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege. (Sursa – Registrul Comertului)

Inregistrarea la ANAF (sau la alte institutii)

Urmatoarele categorii de activitati nu se inregistreaza la Registrul Comertului:

 • profesiilor liberale (mai mule detalii aici despre inregistrare);
 • acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale;
 • acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

De asemenea, asociatiile si fundatiile dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobate prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform codului Fiscal

ART. 67 – Definirea veniturilor din activități independente
(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective

Norme Metodologice la art. 67

(1) În aplicarea prevederilor art. 67, se supun impozitului pe veniturile din activități independente persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual și/sau într-o formă de asociere constituită potrivit dispozițiilor legale și care nu dă naștere unei persoane juridice, în vederea desfășurării de activități în scopul obținerii de venituri.
(2) Exercitarea unei activități independente, reglementată prin art. 67 din Codul fiscal, presupune desfășurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri.
(3) O activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitate independentă.
(4) Activitățile care generează venituri din activități independente cuprinse în cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu:
a) activități de producție;
b) activități de comerț, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora;
c) organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive și altele asemenea;
d) activități al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacții printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agenție, de agent de asigurare și alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului civil, precum și a altor acte normative, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
e) vânzarea în regim de consignație a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
f) activități de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, și altele asemenea;
g) transport de bunuri și de persoane;
h) activități de prestări de servicii.
(5) Veniturile reglementate la art. 67 din Codul fiscal obținute din valorificarea în regim de consignație sau prin vânzare directă către agenți economici și alte instituții a bunurilor rezultate în urma unei prelucrări sau procurate în scopul revânzării sunt considerate venituri din activități independente. În această situație consignatarul/cumpărătorul va solicita documente care atestă proveniența bunurilor respective, precum și cele care atestă desfășurarea unei activități independente. Nu se încadrează în aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.
(6) Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitării în România pentru veniturile obținute din desfășurarea în România, potrivit legii, a unei activități independente în conformitate cu reglementările art. 67 din Codul fiscal, printr-un sediu permanent.
(7) În aplicarea art. 67 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii fără personalitate juridică, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societății civile profesionale, asupra venitului net distribuit.

(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu, veniturile obținute de către: medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și alte persoane fizice cu profesii reglementate în condițiile legii și a îndeplinirii a cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

3 comentarii

Drepturi de autor?

Tania
-

4 mai 2021 at 9:14

Va cer un sfat.
Am contract prestari servicii (testez programe si aplicatii) cu o firma din SUA. Sunt cetatean american cu domiciliu in Romania. Firma nu intentioneaza sa se inregistreze fiscal in Romania. In contract scrie ca nu sunt salariat si ca nu se obliga sa imi dea de lucru. Urmeaza sa primesc de la ei sume intre 800 si 1800 lei in functie de luna, daca voi avea de lucru in respectiva luna.
Am obligatia sa declar contractul? Cum se face?
Pot plati impozit prin declaratia unica?
Nu doresc sa imi fac pfa/ii/if/srl pt ca e prea costisitor si nu am timp de asa ceva (prefer sa renunt la acest venit daca nu se poate altfel)

Ted M
-

23 ianuarie 2021 at 16:42

Multumim pentru informatii. Mie imi spusesera acum ceva timp angajatii de la ANAF ca pot sa declar drept venituri din alte surse eventualele venituri din Youtube/AdSense (pentru ca nici ei nu aveau habar unde sa le incadreze) – numai ca acelea ar fi venituri obtinute lunar deci nu prea se poate asa.
In legatura cu inregistrarea fiscala, am inteles ca singura modalitate de a incasa astfel de venituri ar fi sa-ti faci un PFA inregistrat la Registrul Comertului (SRL e mai complicat) dar pentru a obtine autorizatie iti trebuie diploma in IT, ceea ce nu am si mi se pare absurd sa iti trebuiasca vreo diploma pentru ca filmezi pisici pe strada cu telefonul si pui clipurile pe Youtube. De aceea am incercat sa propun diverselor autoritati – dar fara succes – sa simplifice legislatia astfel incat sa ne inregistram doar la fisc si bineinteles sa ne declaram veniturile prin declaratia unica si sa ne platim impozitele. Youtube ofera multe oportunitati de venituri – AdSense, marketing afiliat, donatii prin Patreon, sponsorizari ale firmelor pentru clipurile video etc. In multe state poti face toate acestea foarte simplu si nu te omoara birocratia. Dar se pare ca statul roman nu vrea sa incaseze bani…

Dana
-

7 decembrie 2019 at 7:47