Proceduri ANAF de stabilire a impozitului pe venit si a contributiilor sociale pentru 2016 si 2017

In perioada Iulie – August 2018, ANAF a emis mai multe Ordine pentru stabilirea, (in baza declaratiilor depuse de contribuabili sau din OFICIU daca nu s-au depus declaratiile), a impozitului pe venit si a contributiilor sociale pentru anii 2016 si 2017.

Ordinul nr. 1.494/2018 (MO din 3 Iulie 2018) pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Procedura se aplica persoanelor fizice care aveau obligatia declararii venitului in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, respectiv acelor persoane carora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 si 2017.

Conform procedurii Contributia de asigurari sociale (CAS) lunara se stabileste prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contributie, conform optiunii exprimate de contribuabil in anul de impunere prin depunerea „Declaratiei privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii” (Formularul 600), asupra bazei lunare de calcul.

In situatia in care contribuabilul nu si-a exprimat optiunea, potrivit legii, contributia de asigurari sociale lunara se
stabileste prin aplicarea cotei individuale, (10,5%), asupra bazei lunare de calcul. In situatia in care contributia de asigurari sociale este mai mica decat platile anticipate, contributia se stabileste, din oficiu, la nivelul acestora.

Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (plafonul minim), in vigoare in anul de impunere, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig (plafonul maxim).

Procedura de stabilire din oficiu a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) Organul fiscal central competent identifica si intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative si carora le-au fost emise si comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice in vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri din activitati independente;

b) venituri din agricultura, silvicultura, piscicultura;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

d) venituri din investitii;

e) venituri din alte surse.

b) baza anuala de calcul se incadreaza in plafonul anual potrivit art. 179 alin. (3) din Codul fiscal.

Baza anuala de calcul nu poate fi mai mica decat valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni;

Vezi in aceste articole baza de calcul a CAS si CASS: Taxe si contributii PFA in 2016 si  Taxe si contributii sociale in 2017

Conform aceste proceduri ANAF va comunica contibuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative formularul – „Decizia privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru personae fizice cu numarul 670″,

Ulterior se poate cere anularea Deciziei de impunere din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice se poate face, in termen de 60 de zile de la data comunicarii „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice”,  in situatia in care contribuabilul isi indeplineste obligatiile declarative.

Organul fiscal central competent emite Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.567/2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice. Decizia de anulare produce efecte de la data depunerii declaratiei fiscale.

„Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice” se emite si in situatia in care contribuabilul face dovada, ulterior comunicarii deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente (de exemplu, documente care atesta ca i se aplica legislatia altor state in domeniul securitatii sociale, conform prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte) ca nu avea obligatia platii contributiei de asigurari sociale si/sau a contributiei de asigurari sociale de sanatate in anul de impunere.

Observatie 1. Plata CAS si/sau CASS  ca urmare a unui contract individual (optional) cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, respectiv cu  CASA de Pensii nu anuleaza obligatia de a plati contributii sociale ca urmare a desfasurarii unei activitati independente.

Observatie 2. Suspendarea sau radierea PFA/II/IF la Registrul Comertului trebuie comunicata si la ANAF (in termen de 30 de zile)  prin depunerea actelor de radiere sau suspendare si a declaratiei unice (200 si 220 pana in Martie 2018), pentru ca ANAF sa nu mai calculeze impozite si contributii din oficiu.

ORDIN Nr. 1869/2018 (MO 10 August 2018) pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.

Conform procedurii, nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursa si categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Cod de procedura fiscala.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectueaza de catre compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

Compartimentul de specialitate genereaza lista persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala constituita pe baza datelor declarate de contribuabil, platitorii de venituri, organizatorii/platitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrate dupa caz, in functie de natura venitului realizat.

In termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicatia informatica, emite Lista persoanelor care nu au depus declaratia de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaratia de impunere.

ORDIN Nr. 1701/2018 (MO 2 August 2018) pentru aprobarea Procedurii de stabilire si de regularizare a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, precum si a formularului 631 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale” pentru veniturile obitnute de persoanele fizice in cursul anului 2017.

In baza Declaratiei 200 (depusa intre 1 ianaurie – 23 Martie 2018) si a declaratiei unice (24 Martie-31 iulie 2018) ANAF va calcula contributiile datorate de fiecare contribuabil si va emite formularul 631 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale”

Prin decizia de impunere se efectueaza si regularizarea contributiei de asigurari sociale (CAS si CASS) prin scaderea din contributia anuala datorata, a sumelor reprezentand plati anticipate. Decizia de impunere se emite in doua exemplare si se comunica contribuabilului.

ORDIN Nr. 1760/2018 (MO 31 iulie 2018) privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat.

In situatia in care platitorul de venit a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, restituirea acestuia se efectueaza de catre platitorul de venit, la cererea contribuabilului depusa in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea
prevazut la art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire.

ORDIN Nr. 1855/2018 (MO 21 August 2018) pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate.

Pentru anularea obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, denumit in continuare compartiment de specialitate, verifica in evidenta fiscala sumele individualizate in
deciziile de plati anticipate comunicate contribuabililor, care fac obiectul anularii.

In situatia in care obligatiile fiscale  au fost stinse, compartimentul de specialitate va reanaliza evidenta fiscala si va reface stingerile astfel incat obiectul anularii sa il reprezinte obligatiile fiscale individualizate in deciziile de plati anticipate pentru impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018.

Compartimentul de specialitate procedeaza la intocmirea unui referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale si emiterea Deciziei de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate.

In situatia in care obligatiile fiscale  nu au fost stinse, compartimentul de specialitate intocmeste un referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale si emite Decizia de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate.

Decizia de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate se intocmeste de catre compartimentul de specialitate in doua exemplare si se comunica contribuabilului.

ORDIN Nr. 2093/2018 (MO 29 august 2018) pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Stabilirea impozitului pe venitul/castigul net anual impozabil datorat si regularizarea acestuia cu platile anticipate datorate de contribuabili pentru anul 2017. Pana la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabileste impozitul pe venitul/castigul net anual impozabil datorat, emite si transmite deciziile de impunere anuala.

Stabilirea impozitului se face in baza Declaratia privind veniturile realizate din Romania (formularul 200) sau Declaratia privind veniturile realizate din strainatate (formularul 201) sau a Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice care a intrat in vigoare dupa data de 23 Martie 2018.

Important! In cazul in care, pentru veniturile realizate in anul 2017, s-a depus si Foemularul 200 (sau 201) si Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,  organul fiscal utilizeaza pentru definitivarea anului 2017 datele declarate in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile
sociale datorate de persoanele fizice.

Ordinul contine si Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult si a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

2 comentarii

Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
1. S-a depus D.U. la termen, cu venituri PFA pentru 2017 si estimativ 2018, sub 22800 lei.
2. In octombrie s-a depus un alt DU, nou – deci nu rectificativ – pentru 2018 privind venituri din cedarea folosintei bunurilor. Trebuia sa se depuna rectificativ, dar s-a depus doar DU privind cedarea bunurilor in 2018.

Cum putem regla situatia? Sa depunem un DU rectificativ pe 2017 si 2018 cu cele doua venituri, sau
DU rectificativ pe 2018?
Multumesc pentru raspuns.

Anonim
-

19 octombrie 2018 at 9:24

    Buna ziua! Mai depuneti o DU rectificativa si modificati complet capitolul 2 cu veniturile estimate pe 2018, atat din activitatea PFA cat si din cedarea folosintei bunurilor. Nu modificati nimic la capitolul 1 (venitul realizat in 2017) daca nu aveti nimic de modificat.

    Constantin
    -

    22 octombrie 2018 at 17:04