Declaratii 2013 pentru intreprinderi familiale (IF)

Declaratii pentru intreprinderi familiale (IF) (asocieri de persoane fizice).

Atentie: in cazul in care sunteti platitor de TVA si/sau aveti salariati, sunt declaratii suplimentare pentru care este ideal  sa aveti un contabil care sa se ocupe de ele.

223 “Declarație privind veniturile  estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entitățile  supuse regimului transparenței fiscale”. Se depune pana la 31 Ianaurie 2013.

1. Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente ‐ comerciale şi profesii libere, inclusiv din activități adiacente, precum şi din activități agricole.

Declarația se depune  şi în cazul persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

2. Asocierile în cadrul cărora care obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din mai multe surse, depun câte o declarație estimativă  pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

3. Declarația se completează de către asociatul desemnat prin contract să raspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice. Declarația se depune pentru:
‐ asocierile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
‐ asocierile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care  au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă  cu cel puțin 20% față  de anul fiscal anterior, odată  cu declarația anuală de venit.

4. Declarația nu se depune pentru:
‐ asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri;
‐  asocierile constituite între persoane fizice  şi persoane juridice, care nu dau naştere
unei persoane juridice, care realizează venituri din activități independente.

 Download declaratia 223 cu instructiuni de completare.

Declaratia 204 „Declarație anuală de venit pentru asocierile fără  personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.  Se depune pana la data de 15 Martie 2013.

Declarația se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice  şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul cărora se realizează  venituri din activități independente, inclusiv din activități adiacente, sau din activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declarația nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Download declaratia 204 cu instructiuni de completare.

Declaratia 600 – privind venitul asigurat la sistemul public de pensii   – Se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Declarația se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activități economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe
venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I ‐ III şi V din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care
beneficiază  de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii
declarației.
Declarația se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se
păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia

Download declaratia 600 cu instructiuni de depunere.

Declaratia 392B, declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul …. se completează  de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 65.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 220.000 lei. Acest formular se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie 2013 inclusiv a anului urmator celui de raportare.

Download declaratia 392B cu instructiuni de depunere.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment