Amenzi PFA

În goana după cât mai mulţi bani la buget inspectorii Fiscului iau la ţintă și PFA-urile. Numarul pfa-urilor s-a dublat in ultima perioada.

Iata care sunt amenzile pentru persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II) si intreprinderi familiale (IF)

1. Nedepunerea declaratiei 200, 220

În termen de 15 zile de la inființare (de la data ridicării certificatului de la registrul comerțului) trebuie să te prezinți la administrația financiară locală pentru înregistrare.

În baza  declarațiilor  220 si 200, organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări  sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.
Declarația  se poate depune
– la organul fiscal în a cărui rază teritorială iși are domiciliul fiscal contribuabilul, persoana fizică cu domiciliul în România;
– organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
– direct la registratura organuli fiscal
– prin postă, prin scrisoare recomandată
– online, urmand instrucțiunile postate pe www.anaf.ro/ Declarații electronice/ Persoane fizice, în acest caz fiind necesar ca persoana fizică/imputernicitul/reprezentantul fiscal să detină un CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT și să obțină dreptul de utilizare a serviciului Depunere declarații online.

Sancțiuni pentru  nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

2. Declaratia 300  se depune la fiecare perioadă  fiscală avuta de persoana impozabilă, lunar sau trimestrial, anual. Contravenţia prevăzuta pentru nedepunerea declaratiei 394 se sanctioneaza cu: amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice autorizate.

3. Declaraţia 392,  privind livrările de bunuri şi servicii efectuate în anul anterior, cu clasificarea: 392A – pentru cei care sunt înregistraţi în scopuri TVA (au RO la codul fiscal) şi 392B – pentru cei care nu sunt înregistraţi în scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administraţia financiară până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se face raportarea. Se depune în format electronic sau prin poştă ca scrisoare recomandată. Potrivit Codului de procedura fiscala, amenzile pentru nedepunerea declaratiilor infomative 392A si 392B se sanctioneaza cu amenzi de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice.

 4. Declaratia  394 se depune la fiecare perioadă  fiscală avuta de persoana impozabilă, lunar sau trimestrial, similar decontului de TVA 300. Contravenţia prevăzuta pentru nedepunerea declaratiei 394 se sanctioneaza cu: amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice autorizate.

5.  Întrucat declarația 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distantă pe portalul e-România, data depunerii acesteia este data inregistrării declarației pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor.

Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice autorizate.

6. Vanzarea catre persoane fizice fara casa de marcat  Neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate precum și neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei, în unele cazuri putând fi dispusă și suspendarea activității pe o perioada de 3 luni. Prin urmare, chiar dacă la cererea clienților se emit si facturi, încasarea acestora trebuie facută numai cu bon fiscal emis de casa de marcat, fară să se emita și chitanta.

Clienții  vor solicita și vor ăastra bonurile fiscale pană la părăsirea unității, în vederea prezentării lor la un eventual control. De asmenea, operatorii economici care sunt dotați cu aparate de marcat fiscale sunt obligați să afiseze la loc vizibil anunțuri de atenționare a clienților cu privire la obligația acestora de a pastră bonul fiscal până la iesirea din unitate. Lipsa afișării acestui anunț constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.

7. Declaratia 600 – declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Declaraţia se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Conform Codului de Procedura Fiscala, art. 219, neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege a contribuţiilor constituie contraventie si se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice.

 8. Necompletarea NIR-ului pentru receptia de marfa. Nota de recepție și constatare de diferențe se intocmește în momentul recepționării bunurilor intrate în unitate, fără a exista un decalaj de timp între momentul intrării bunurilor și momentul efectuării recepției și, deci, a întocmirii acestui document. Sancțiunea care se aplică pentru această contravenție este amenda cuprinsa între 300 lei și 4000 lei, conform art. 42 alin. (1) a doua liniuță din aceeași lege.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

2 comentarii

Buna ziua,

Am observat ca pentru anumite declaratii este precizat intervalul in care poate fi incadrat cuantumul amenzii pentru „persoanele fizice” (ex. 600, 392), in timp ce altele se specifica „persoane fizice autorizate”.

Sa intelegem ca este o omisiune a cuvantului „autorizate” sau exista un alt interval pentru acestea, neprecizat in articol ?!

Multumesc mult !

Razvan
-

9 februarie 2015 at 16:07

    Buna ziua. Articolul se refera la persoanele fizice autorizate, indiferent de forma lor de organizare – PFA, II sau membri IF. E o greseala de redactare. Va multumim!

    Constantin
    -

    11 februarie 2015 at 17:17